Fiziki Ziyaretçiler İçin

FİZİKİ ZİYARETÇİLER İÇİN

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER Şirketi tarafından yapılmaktadır.
2. Ziyaretçi olarak kuruma giren kişiler, Şirket binasında bulunan tüm kişiler ve Şirket Çalışanları kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve kabul etmişlerdir.
3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
3.1. Ad ve soyadınız
3.2. Araç plaka bilgisi
3.3. Ziyaret edeceğiniz birim ve kişi bilgisi
3.4. Ziyaret giriş-çıkış zaman bilgileri
3.5. Şirket giriş alanından çıkış alanına kadar yaptığınız kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtları
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Ziyaretçi giriş alanında görevli personel tarafından ziyaretçilere sorularak yukarıdaki bilgileri ziyaretçi defterine not edilmektedir. Görüntü verileriniz de kapalı devre kamera sistemi ile kaydedilmektedir.
5. Kişisel verilerinizin işlenme Amaçları Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
5.1. Kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini korumak
5.2. Yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak,
5.3. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,
5.4. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
5.5. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
6.1. Kanunlarda öngörülmesi
6.2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
6.3. Veri sorumlusunun meşru menfaati
7. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları’ na aktarılabilecektir.
8. Haklarınız- Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Meksis Mekanik Sistemler ’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
8.1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
8.2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
8.3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
8.4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
8.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
8.6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER’ in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
8.7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
8.8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
8.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
9. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
10. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.


Veri sorumlusu Unvan : MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER A.Ş.
Mersis No : 06140011795700001
E-posta adresi: kvkk@meksis.com.tr
Fiziki Posta adresi: ASO 2. San. Bölgesi 2009. Cad. No:6 Temelli Türkobası Köyü Sincan / ANKARA